Algemene voorwaarden.

Goed om te weten

Download in PDF-formaat.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbieding en acceptatie
Artikel 5 – Aanvang van de overeenkomst
Artikel 6 – Duur en beëindiging
Artikel 7 – Downgrade product
Artikel 8 – Verplichtingen van LOSMEDIA
Artikel 9 – Beheer van het systeem
Artikel 10 – Verplichtingen van de klant
Artikel 11 – Levering en leveringstijd
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Dataverkeer/e-mailverkeer
Artikel 14 – Schijfruimte
Artikel 15 – Dienstverlening
Artikel 16 – Prijzen
Artikel 17 – Betalingsvoorwaarden
Artikel 18 – Aansprakelijkheid
Artikel 19 – Overdracht van rechten en verplichtingen
Artikel 20 – Buitengebruikstelling
Artikel 21 – Wijziging van de voorwaarden
Artikel 22 – Geschillenregeling en toepasselijk recht


Artikel 1 – Definities

1.1. LOSMEDIA: de eenmanszaak handelend onder de naam LOSMEDIA, gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen aan de Helix 4, 2743 MR, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 78429609.
1.2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LOSMEDIA wordt gesloten.
1.3. Producten en diensten: de door LOSMEDIA te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website, hosting daarvan en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één (1) of meer producten of diensten van LOSMEDIA. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
1.5. Site: de website van LOSMEDIA, te bereiken via het domein: https://www.losmedia.nl.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
LOSMEDIA handelend onder de naam: LOSMEDIA

Vestigings- & bezoekadres:
Helix 4
2743 MR Waddinxveen

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Website: https://www.losmedia.nl
E-mailadres: info@losmedia.nl
Telefoonnummer: 06 – 233 464 12
KvK-nummer: 78429609
Btw-identificatienummer: NL003331303B76

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met LOSMEDIA.
3.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor LOSMEDIA niet bindend en niet van toepassing.
3.3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
3.4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
3.5. LOSMEDIA is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de site of nieuwsbrief van LOSMEDIA. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 4 – Aanbieding en acceptatie
4.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege LOSMEDIA gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en per jaar. Tenzij anders aangegeven.
4.2. LOSMEDIA heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
4.3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaam extensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam ofwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan LOSMEDIA het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken, ofwel de registratieprocedure op te schorten.
4.4. Een consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst van LOSMEDIA binnen een periode van tenminste zeven (7) werkdagen, ingaande de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot die dienst. Niet bij verlenging van contracten. Domeinnaam registraties hiervan tevens uitgesloten. Reeds vooruitbetaalde bedragen worden binnen dertig (30) dagen geretourneerd.

Artikel 5 – Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier en/of bestelformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door LOSMEDIA.

Artikel 6 – Duur en beëindiging
6.1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van LOSMEDIA aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of LOSMEDIA zoals omschreven in artikel 6(2).
6.2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel, of per e-mail. De opzegging is altijd ondertekend door de klant.
6.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is LOSMEDIA niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de overeenkomst door Klant wordt beëindigd op grond van artikel 4(4).
6.4. LOSMEDIA heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen.
6.5. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen opzegging van de overeenkomst.
6.6. Na ontvangst van de opzegging stuurt LOSMEDIA een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mailadres van het administratieve contact zoals dat bekend is in de LOSMEDIA klantenadministratie.
6.7. LOSMEDIA heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens LOSMEDIA niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6.8. LOSMEDIA houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met één (1) maand.
6.9. LOSMEDIA heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
6.10. LOSMEDIA heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door LOSMEDIA;
– pornografische materialen worden verspreid;
– Nederlandse wetgeving wordt overtreden;
– internationale wetgeving wordt overtreden.

Artikel 7 – Downgrade product
Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuurperiode. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of per e-mail.

Artikel 8 – Verplichtingen van LOSMEDIA
8.1. LOSMEDIA spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde LOSMEDIA dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
8.2. LOSMEDIA kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de LOSMEDIA diensten.
8.3. LOSMEDIA onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij LOSMEDIA hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
8.4. LOSMEDIA is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. LOSMEDIA verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) LOSMEDIA nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van LOSMEDIA. Als klant deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kan klant een verzoek sturen per e-mail.

Artikel 9 – Beheer van het systeem
9.1. LOSMEDIA is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door LOSMEDIA te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens LOSMEDIA ontstaat.
9.2. LOSMEDIA is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens LOSMEDIA ontstaat. LOSMEDIA zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 10 – Verplichtingen van de klant
10.1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt LOSMEDIA zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contactgegevens, in de administratie van LOSMEDIA.
10.2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks LOSMEDIA, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door LOSMEDIA toegestane verbinding met het systeem bestaat.
10.3. Het gebruik van webcams of soortgelijke software, die met een zeer kleine interval afbeeldingen blijven uploaden, is niet toegestaan. Met een interval van tenminste vijf (5) minuten kan dergelijke software wel worden gebruikt.
10.4. Het hoger dan 30% belasten van de processoren van de server, voor een periode die langer is dan 20 seconden, is niet toegestaan. Neem om de mogelijkheden te bespreken contact op met LOSMEDIA, als klant software heeft die deze waarden overschrijdt.
10.5. De interval waarmee e-mail wordt uitgelezen dient tenminste vijf minuten te bedragen.
10.6. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
– spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij LOSMEDIA;
– het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
– het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
– seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
– hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
10.7. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij LOSMEDIA hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
10.8. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
10.9. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is LOSMEDIA bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de LOSMEDIA diensten informatie te verwijderen.
10.10. De klant geeft bij deze toestemming aan LOSMEDIA zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van LOSMEDIA welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor LOSMEDIA en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij LOSMEDIA hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
10.11 LOSMEDIA stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan klant, tenzij klant hiervoor een aanvullende SLA (Service Level Agreement) heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van klant om reservekopieën van de bij LOSMEDIA opgeslagen data te maken. LOSMEDIA maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan LOSMEDIA niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 – Levering en leveringstijd
11.1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door LOSMEDIA benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
11.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van LOSMEDIA zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
11.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Artikel 12 – Overmacht
12.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan LOSMEDIA niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, storingen bij payment service providers, hosting providers en andere extern ingehuurde providers (e.o. partijen), onvolledige bezetting van de inbelpunten, uitval van elektriciteit, weigeren van, of stopzetten van leveren van services door externe partijen die niet te wijten zijn aan LOSMEDIA (bijvoorbeeld bij SEO-optimalisatie) etc. LOSMEDIA is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor enige schade -in welke vorm dan ook- bij de klant.
12.2. LOSMEDIA is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 13 – Dataverkeer/e-mailverkeer
13.1. Het dataverkeer/e-mailverkeer wordt door LOSMEDIA vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door LOSMEDIA zoals beschreven op de site (vb. software van Plesk).
13.2. Het dataverkeer/e-mailverkeer is per pakket omschreven in gigabytes per maand. Indien een website uitzonderlijk verbruik vertoond zal deze worden verwijderd. Wanneer het toegewezen dataverkeer/e-mailverkeer wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld, middels ten minste één (1) waarschuwings e-mail. LOSMEDIA behoudt het recht voor het pakket op te waarderen naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van het dataverkeer/e-mailverkeer limiet. Wanneer op enig tijdstip na schrijven wederom het dataverkeer/e-mailverkeer limiet wordt overschreden, behoudt LOSMEDIA het recht voor het pakket wederom op te waarderen. LOSMEDIA behoudt tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
13.3 Het dataverkeer/e-mailverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur.

Artikel 14 – Schijfruimte
14.1. De schijfruimte wordt door LOSMEDIA vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door LOSMEDIA zoals beschreven op de site (vb. software van Plesk).
14.2. Hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de hoeveelheid schijfruimte die cliënt ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen schijfruimte wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld, middels een e-mail. Deze e-mail wordt dagelijks verstuurd zolang de overschrijding voortduurt. Wanneer deze overschrijding naar mening van LOSMEDIA te lang voortduurt stelt LOSMEDIA cliënt daar per e-mail van op de hoogte, deze krijgt dan de keuze of meer schijfruimte aan te schaffen of zijn/haar gebruik terug te brengen. Wanneer LOSMEDIA na één (1) dag geen antwoord van cliënt op schrijven heeft ontvangen behoudt LOSMEDIA het recht voor het pakket op te waarderen naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van de schijfruimte limiet. Wanneer op enig tijdstip na schrijven van LOSMEDIA wederom de schijfruimte limiet wordt overschreden, behoudt LOSMEDIA het recht voor het pakket wederom op te waarderen. LOSMEDIA behoudt tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 15 – Dienstverlening
Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door LOSMEDIA vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is één (1) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA (Service Level Agreement) is afgenomen kan LOSMEDIA geen reactietijd garanties geven.

Artikel 16 – Prijzen
16.1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
16.2. LOSMEDIA heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de site of nieuwsbrief van LOSMEDIA. Indien de afnemer wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
16.3. Indexatie: LOSMEDIA houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door LOSMEDIA toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 17 – Betalingsvoorwaarden
17.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van LOSMEDIA.
17.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.
17.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per kwartaal vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt LOSMEDIA het recht de prestatie van haar kant (tijdelijk) stil te leggen.
17.4. LOSMEDIA stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
17.5. Klant kan LOSMEDIA machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
17.6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij minimaal één (1) nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan verstuurd LOSMEDIA een ingebrekestelling en is opdrachtgever in verzuim. Bij de ingebrekestelling worden ook de tarieven genoemd voor buitengerechtelijke incasso. Niet eerder dan twee weken na de ingebrekestelling wordt de buitengerechtelijke incasso procedure opgestart. Voor de buitengerechtelijke incasso gelden de volgende tarieven:
Tabel incassokosten:
Hoofdsom percentage ten hoogste vergoeding incassokosten Over de eerste € 2.500,- 15% Minimum € 40,-
Over de volgende € 2.500,- 10%
Over de volgende € 5.000,- 5%
Over de volgende € 190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775,-
17.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan LOSMEDIA kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal LOSMEDIA een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
17.8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt LOSMEDIA een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.
17.9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient LOSMEDIA het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
18.1. LOSMEDIA is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar LOSMEDIA weinig of geen invloed op kan uitoefenen. LOSMEDIA kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met LOSMEDIA of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met LOSMEDIA.
18.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is LOSMEDIA slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van LOSMEDIA bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
18.3. Opdrachtgever vrijwaart LOSMEDIA voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van LOSMEDIA.
18.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. LOSMEDIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. LOSMEDIA is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
18.5. LOSMEDIA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
18.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die LOSMEDIA mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
18.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan LOSMEDIA. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die LOSMEDIA als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 19 – Overdracht van rechten en verplichtingen
19.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
19.2. Wanneer domeinnamen door LOSMEDIA op naam van LOSMEDIA voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door LOSMEDIA ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 20 – Buitengebruikstelling
20.1. LOSMEDIA heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken/opzeggen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met LOSMEDIA een verplichting jegens LOSMEDIA niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. LOSMEDIA zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van LOSMEDIA kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
20.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door LOSMEDIA gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan van € 50,-.

Artikel 21 – Wijziging van de voorwaarden
21.1. LOSMEDIA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
21.2. LOSMEDIA is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de site of nieuwsbrief van LOSMEDIA. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
21.3. Wijzigingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail.

Artikel 22 – Geschillenregeling en toepasselijk recht
22.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LOSMEDIA en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
22.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.3. In het geval van een geschil tussen klant en LOSMEDIA dient de klant eerst contact op te nemen met LOSMEDIA, door schriftelijk per post of per e-mail zijn klacht uiteen te zetten. LOSMEDIA zal binnen dertig (30) dagen de klacht afhandelen. Indien in deze periode geen oplossing is gevonden wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld, met een indicatie van de vertragingsduur.